Všeobecné obchodné podmienky

Teší ma váš záujem o moju stránku a služby. Záleží mi na tom, aby ste sa pri ich návšteve cítili príjemne a bezpečne, a tiež na tom, aby naše vzťahy boli jasné, transparentné a etické.

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov, služieb a tovaru v elektronickom obchode na internetovej stránke www.leaslampiakova.sk vlastnenou spoločnosťou Sana radices s.r.o., so sídlom Nemcovej 30/24, Košice – mestská časť Sever 040 10, Slovenská republika, IČO: 54 792 339

Ďakujem vám, že tieto podmienky rešpektujete a dodržiavate. V prípade akýchkoľvek dotazov ma bez váhania kontaktujte na e-mailovej adrese 
podpora@leaslampiakova.sk 

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.leaslampiakova.sk je spoločnosť Sana radices s.r.o., so sídlom Němcovej 30/24,
  Košice – mestská časť Sever 040 01, Slovenská republika, IČO: 54 792 339.
 2. Zodpovedná osoba a kontakt: Lea Šlampiaková., tel.: +421 911 353 804, +1 8303447373, e-mail: lea@leaslampiakova.sk
 3. Predávajúcim je spoločnosť Sana radices s.r.o., so sídlom Němcovej 30/24, Košice – mestská časť Sever 040 01, Slovenská republika,
  IČO 54 792 339.
 4. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na stránke www.leaslampiakova.sk  je spoločnosť Sana radices s.r.o., so sídlom Němcovej 30/24, Košice – mestská časť Sever 040 01, Slovenská republika, IČO: 54 792 339.
 5. Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára na www.leaslampiakova.sk vytvoril objednávku pomocou počítačového systému umiestneného v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 6. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 7. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránke www.leaslampiakova.sk , ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára.
 8. Objednávka vzniká potvrdením objednávky vybraného tovaru alebo služby kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.
 9. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.leaslampiakova.sk , e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií. Vyhlasujem, že dáta slúžia len pre účely identifikácie vo firme Sana radices s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu na webovej stránke www.leaslampiakova.sk patriacou spoločnosti Sana radices s.r.o.
 10. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom
  (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.
 11. Produkty a služby predávané prostredníctvom stránky www.leaslampiakova.sk sú informačnými produktmi. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Autorka nenesie zodpovednosť za úspechy, či neúspechy plynúce z použitia informácií.
 12. Všetky informácie uvádzané na stránke www.leaslampiakova.sk a ktoré sú obsiahnuté v produktoch predávaných na tejto stránke sú mienené ako inšpirácia. Vychádzajú z osobných skúseností autorky a jej osobného vzdelania a praxe. Nie sú však mienené ako náhrada ambulantnej starostlivosti u lekára. Za aplikáciu spomínaných informácií do vášho života ste plne zodpovední vy.

Článok II.

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky.
 2. Predávajúci nie je platcom DPH.

Článok III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením (odoslaním) kompletne vyplneného objednávkového formulára kupujúcim.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.
 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky automaticky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.
 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
 6. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení tovaru.

Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Za produkty predávané prostredníctvom stránky www.leaslampiakova.sk  je možné platiť nasledovnými spôsobmi: a) využitím platformy Stripe, b) bankovým prevodom 
 2. Platba je jednorázová.
 3. V prípade platby bankovým prevodom, zákazník je povinný uhradiť cenu spoločne s uvedením správneho variabilného symbolu platby,
  inak predávajúci nebude schopný platbu identifikovať a poskytnúť včas požadované plnenie.

Článok V.

Dodacie podmienky

 1. U online vzdelávacích produktov sa dodaním rozumie zaslanie prístupových údajov zo strany predajcu na emailovú adresu zákazníka uvedenú v predajnom formulári, prípadne zaslaním odkazu URL adresy.
 2. Akonáhle je objednávka zaplatená a peniaze pripísané na účet predávajúceho, elektronickou formou, pomocou e-mailu je produkt zaslaný kupujúcemu.
 3. Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej podpriečinky (propagácie, hromadné, spam).
 4. Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky kupujúceho, odporúčam kupujúcemu vytiahnuť mail
  z podpriečinka do hlavného priečinka a mailovú adresu podpora@leaslampiakova.sk ako aj adresu lea@leaslampiakova.sk si pridať do svojho adresára. Takto si kupujúci zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho.
 5. Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail s dodaným produktom, požiada o vyšetrenie problému na e-mailovej adrese podpora@leaslampiakova.sk, ktorá je súčasne adresou technickej podpory.

Článok VI.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Prístupové údaje k online produktom či na príslušnú URL adresu sú určené iba pre osobnú potrebu zákazníka. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu k online produktu či poskytnutej URL adrese. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie užívateľského mena a hesla treťou osobou.
 2. Produkty, ktoré predávajúci prostredníctvom webového rozhrania predáva (konzultácie, online vzdelávacie programy, videá, e-knihy, knihy) vrátane ich náplne, podliehajú právnej ochrane podľa autorského práva. Akékoľvek ich šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Oprávnenie k výkonu práva autorské dielo použiť, môže byť zákazníkovi poskytnuté len na základe licenčnej zmluvy. Zákazník zodpovedá predávajúcemu za ujmu, ktorú porušením práv na ochranu autorského diela spôsobí.

Článok VII.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa: Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 15 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Za svoje produkty spoločnosť Sana radices s.r.o. ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Ak do 15 dní od zaplatenia kupujúci zistí, že tento produkt nie je pre neho, bude mu vrátená plná cena, za ktorú produkt kúpil.
 3. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v lehote 15 dní, postupujte prosím nasledovne:
  - Do predmetu emailu napíšte: Oznámenie o odstúpení od zmluvy
  - Adresát – Vaše meno, priezvisko, adresu a e-mailovú adresu
  - Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o nákupe tohto tovaru
  - Dátum objednania / dátum dodania
  - Meno a priezvisko spotrebiteľa
  - Podpis (len ak je zasielané v listinnej podobe)
  - Dátum
 4. Odošlite e-mail na adresu podpora@leaslampiakova.sk spolu s priloženou faktúrou (dokladom o úhrade).
 5. Knihy doručte späť na vlastné náklady na adresu Kristína Cerovská Cmarková, Stožok 371, 962 12 Slovenská republika a to najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy.
 6. Tovar, ktorý budete posielať v rámci tohoto odstúpenia, doporučujeme vracať 
  v pôvodnom neporušenom obale, tovar by nemal niesť známky použitia, mal by byť nepoškodený, kompletný a s kópiou dokladu o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku.
 7. Odstúpenie je možné previesť elektronickou formou na email: podpora@leaslampiakova.sk alebo písomnou formou na adresu Kristína Cerovská Cmarková, Stožok 371, 962 12 Slovenská republika, vždy s prehlásením, že kupujúci odstupuje od zmluvy a s priložením kópie faktúry – daňového dokladu.
 8. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene a čiastka bude vrátená bankovým prevodom najneskôr do 15 pracovných dní od potvrdenia prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.
 9. V prípade online kurzu bude po odstúpení od zmluvy zablokovaný prístup do členskej sekcie plateného online kurzu.
 10. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti
  a vlastností tovaru.

Článok VIII.

Reklamačný poriadok

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, tj. práv z vadného plnenia, sa riadia reklamačným poriadkom podľa Občianskeho zákonníka § 599
 2. Reklamácia je možná v prípade, že:
  - tovar nie je pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou
  - odkaz na stiahnutie e-booku, ktorý prišiel zákazníkovi emailom nefunguje, alebo ak je e-book v emaili ako príloha a súbor nie je možné stiahnuť, alebo je poškodený
  - reklamácia je možná aj v prípade, že zákazníkovi od pripísania platby predávajúcemu nebol v lehote 24 hodín doručený žiadny e-mail s odkazom alebo prílohou na stiahnutie e-booku. Garancia vrátenia peňazí: odstúpenie od nákupu e-booku je možné v lehote 30 kalendárnych dní od pripísania platby na účet predávajúceho. V prípade vybavovania reklamácie, sa lehota 30 dní garancie na vrátenie peňazí, počíta znovu od úplného vybavenia reklamácie.
 3. Kupujúci má právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu produkt uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve.
 4. Vadné plnenie uplatňuje zákazník bez zbytočného odkladu u predávajúceho, najneskôr však do 30 dní od prevzatia tovaru.
 5. Reklamácie sú vybavované elektronicky na podpora@leaslampiakova.sk. Súčasťou reklamácie je aj doklad o kúpe a popis závady.
  O spôsobe vybavenia reklamácie budete informovaný e-mailom.
 6. Kupujúci môže požadovať bezplatné odstránenie vady, primeranú zľavu z ceny a ak to nie je v povahe vady neúmerné (hlavne ak nie je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), je možné požadovať dodanie novej veci bez vady. Ak nie je oprava alebo výmena možná, na základe odstúpenia od zmluvy, môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
 7. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu najenskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodnú na dlhšej lehote.
 8. Predávajúci nie je povinný nároku zákazníka vyhovieť, pokiaľ preukáže, že tento pred prevzatím o vade tovaru vedel alebo ho sám spôsobil. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu na použitie.
 9. Predávajúci tiež nezodpovedá za závady, ktoré môžu vzniknúť zákaznikovi vďaka pomalému internetovému pripojeniu kupujúceho, neaktualizovanému internetovému prehliadaču či nenainštalovanému softwaru pre spustenie webináru či online produktu, ktoré nie je schopný ovplyvniť. On-line vzdelávacie kurzy obsahujú iba návody a doporučenia, predávajúci tiež nezodpovedá za úspech či neúspech zákazníka pri aplikácii v praxi.

Článok IX.

Garancia

 1. Keďže nám záleží na vašej spokojnosti s našimi produktami, poskytujeme vám u vybraných produktov (ebooky, online vzdelávacie kurzy) možnosť minimálne 15 dní od zakúpenia, tj. zaslania prístupového odkazu či URL adresy na vami uvedenú
  e-mailovú adresu, odstúpiť od zmluvy s garanciou vrátenia peňazí pre prípad, že s produktom nebudete spokojní, alebo zistíte, že zakúpený online kurz alebo e-book nie je pre vás vhodný. Dôvod nemusí byť udaný. Či je garancia u konkrétneho produktu poskytovaná, prípadne či je garancia poskytovaná s dlhšou lehotou ako 15 dní, je uvedené v obchodných podmienkach vami vybraného produktu.
 2. Odstúpenie od zmluvy v prípade nespokojnosti zašlite elektronickou formou na podpora@leaslampiakova.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupujete a s priložením kópie faktúry/daňového dokladu a dátumu nákupu.
 3. Peniaze vám budú vrátené rovnakým spôsobom, ako boli obdržané a to do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy a zaslaného potvrdenia o prijatí opravného daňového dokladu na našu emailovú adresu. Po obdržaní žiadosti dôjde automaticky k deaktivácii Vášho prístupu k produktu.

Článok X.

Vylúčenie zodpovednosti

Vstupom do online kurzu rozumiete, že akékoľvek informácie z tohoto kurzu a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú iba vo vašich rukách a autorka Lea Šlampiaková  (a prípadní spoluautori a spoluautorky) za ne nenesú žiadnu zodpovednosť. Lea Šlampiaková sa týmto zrieka akejkoľvek zodpovednosti za presnosť informácií. Akékoľvek informácie v online kurzoch, e-knihách, videách či knihách vychádzajú len z vlastných znalostí a skúseností autorky. Tieto skúsenosti sú subjektívne a ich interpretácia môže byť neúplná a nepresná, a preto autorka nie je zodpovedná za rozhodnutie, ani akciu založenú na týchto doporučeniach.

Autorka Lea Šlampiaková nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu spôsobenú využitím informácií uvedených na stránke www.leaslampiakova.sk a obsiahnutých v kurzoch, e-bookoch, knižkách a ďalších produktoch.

Po celú dobu trvania online kurzu ste plne svojprávni a plne zodpovední za svoje jednanie, správanie a svoje rozhodovanie. Váš úspech závisí nielen na znalostiach získaných v kurze, ale tiež na faktoroch, ktoré nemôžeme ovplyvniť, ako napr. od vašich schopností, možností, znalostí, zručností, zdravotného stavu a pod. Toto všetko je iba vo vašich rukách.

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s ochranou osobných údajov, zásadami a právami v súvisiacimi s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov)
 2. Ochrana osobných údajov je spracovaná v samostatnej sekcii a zásady spracovania nájdete na stránke www.leaslampiakova.sk.

Článok XI.

Zodpovednosť za obsah webu

 1. Webová stránka www.leaslampiakova.sk môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 2. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením.
 4. Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona
  č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj
  Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 06/10/2022.

Miesto a dátum vytvorenia 06/10/2022.

Lea Šlampiaková, Sana radices s.r.o.