Ochrana osobných údajov

Ďakujem za Vašu návštevu stránky www.leaslampiakova.sk. Pokiaľ ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov)

Kto je správca?

Som Lea Šlampiaková, konateľka spoločnosti Sana radices s.r.o., so sídlom Nemcovej 30/24, Košice – mestská časť Sever 040 10, Slovenská republika, IČO: 54 792 339 a prevádzkujem webovú stránku www.leaslampiakova.sk. Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, tj. určujem, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovávaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na tel. čísle +421 911 353 804 alebo na e-maili podpora@leaslampiakova.sk 

Prehlasujem

Prehlasujem, že ako správca Vašich osobných údajov splňujem všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.
 • plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
 • umožním Vám a budem Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy – vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno a priezvisko, adresa, nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, zaslanie online kurzu, dodanie tovaru atď)
 • vedenie účtovníctva – ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • marketing – zasielanie newsletterov – vaše osobné údaje (e-mail a meno), na čo klikáte v e-maily a kedy ich najčastejšie otvárate využívam za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste našim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Ak nie ste mojim zákazníkom, posielam Vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.
 • pokročilý marketing na základe súhlasu – Iba na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu pre remarketing a cielenú reklamu na Facebooku či Instagrame, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je samozrejme možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov. 
 • fotografická dokumentácia – živé akcie, napr. prednášky, workshopy, besedy

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu počas premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu, alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.

Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenú reklamu budú spracovávané iba na základe Vášho súhlasu.

Moje webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako by boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie Vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem: Mioweb, Instagram, Facebook, Google. FAPI, Smartemailing.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšiu aplikáciu alebo spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takom prípade budem pri výbere klásť na spracovateľa minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Odovzdávanie dát mimo Európsku Úniu

Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude vykonávané na území EÚ.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rôzne práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z nich využiť, prosím kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu podpora@leaslampiakova.sk 

 1. Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
 2. Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v 30 dňovej lehote, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.
 3. Pokiaľ sa niečo u vás zmení alebo zistíte, že vaše osobné údaje sú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
 4. Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovávanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu, Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelu spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení)
 5. Právo na prenositeľnosť – Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup.
 6. Právo na výmaz (byť zabudnutý) – vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na Vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých ďalších spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 60 dní.
  V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady pre lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať na e-mail.
 7. Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov – ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada pokiaľ najskôr budete o tomto podozrení informovať nás, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.
 8. Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení – e-maily s inšpiráciou, články či produktmi a službami vám zasielam, ak ste môj zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.
  Pokiaľ zákazník nie ste, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maily.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 04.08.2022.
Lea Šlampiaková, Sana Radices s.r.o.